KiDo_Logo

Privacy beleid Ki-Do centrum

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV)

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) is de nieuwe Europese privacywet, die beter aansluit op het digitale tijdsperk waarin we leven. Deze wet geeft u als klant meer rechten en organisaties en praktijken meer verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met al uw (digitale) persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft hiervoor verplichte maatregelen aan bedrijven.

Register van Verwerkingsactiviteiten:
Het Ki-Do Centrum is verantwoordelijk voor uw persoonsgegevens. Om aan de nieuwe wetgeving te voldoen heeft het Ki-Do Centrum alles vastgelegd in een Register van Verwerkingsactiviteiten volgens adviezen van haar beroepsvereniging de Zhong. Hierin is omschreven hoe en waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken, bewaren en beveiligen tegen o.a. datalekken.

Persoonlijke gegevens:
Wij vragen persoonlijke gegevens, zoals naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum voor de facturen en basisadministratie. Deze NAW-gegevens worden opgenomen in ons digitale adressenbestand, het elektronisch patiëntdossier (EPD) en worden vermeld op facturen. Facturen worden door het Ki-Do Centrum rechtstreeks aan u verzonden en niet aan derden (ook niet aan zorgverzekeraars) verstrekt. U bent zelf verantwoordelijk voor de declaratie. Een digitaal afschrift van de factuur wordt opgeslagen in de financiële bedrijfsvoering van het Kido Centrum.

Verwerken:
Op grond van de Wet op Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO) zijn we als zorgverlener verplicht een medisch dossier bij te houden. Alle relevante gegevens die wij vragen bij de intake hebben betrekking op uw klachten, zoals diagnose, medicijn en supplement gebruik, operaties etc. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het effectief diagnosticeren en afstemmen van onze behandelingen. Mailcommunicatie m.b.t. de behandeling wordt verwerkt in het EPD, waarna de mail wordt vernietigd. Het intakeformulier wordt door u zelf gedownload van de website van het Ki-Do Centrum en bij de eerste behandeling ingevuld meegenomen. Na de intake krijgt u het intake-formulier terug.

Beveiligen en bewaren:
Alle gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en opgeslagen in een EPDwaartoe alleen de behandelaars van het Ki-Do Centrum toegang hebben en is beveiligd met wachtwoorden. De wettelijke bewaartermijn voor medische dossiers is 15 jaar. Bij kinderen langer. Voor ons als therapeuten geldt een geheimhoudingsplicht op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld beroepsgeheim. Iedere klant heeft recht op inzage in zijn/haar eigen dossier en kan een afschrift hiervan ontvangen. Informatie aan derden (bv huisarts, specialist, overheid) wordt door het Ki-Do Centrum alleen verstrekt met uw toestemming of uitsluitend met toestemming van de ouders bij kinderen jonger dan16 jaar. U mag ook uw dossier laten verwijderen uit ons systeem. Dit kunnen wij doen op uw schriftelijke verzoek.

Meer weten? Als u door ons wordt behandeld gaat u akkoord met de manier waarop we met uw persoonsgegevens omgaan. De uitgebreide versie van het Register van Verwerkingsactiviteiten is op te vragen bij het Ki-Do Centrum.